Thứ ba, 16/10/2018 23:20:30

Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động không thuộc ngành giáo dục hoặc chính quyền địa phương tổ chức