Thứ năm, 26/04/2018 21:51:41

Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động không thuộc ngành giáo dục hoặc chính quyền địa phương tổ chức