Thứ bảy, 21/07/2018 20:52:43

Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động không thuộc ngành giáo dục hoặc chính quyền địa phương tổ chức