Thứ bảy, 21/07/2018 20:36:20
Chất lượng đội ngũ

Tổng số: 1.385 (nữ 686), trong đó: Cán bộ quản lý: 105 (nữ 59), giáo viên: 1.124 (nữ 560), số giáo viên đạt chuẩn: 1.124/1.124, trên chuẩn: 812, nhân viên: 166. Tổng số Đảng viên: 585 (nữ 315), tỷ lệ 42,2%.

Tác giả:

Xem thêm