Thực hiện nội dung Công văn số 1578/UBND-KGVX ngày 09 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cho phép trẻ mầm non nghỉ học, tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh giáo dục phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố