HẰNG NĂM CỨ ĐẾN NGÀY RẰM THÁNG TÁM LÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI HÁO HỨC CHỜ ĐỢI CHỊ HẰNG NGA, CHÚ CUỘI VỀ CHƠI.