Thực hiện nội dung Công văn số 1207/SGDĐT-VP, ngày 16 tháng 5 năm 2021 về việc khẩn trương tổ chức thực hiện Công văn số 1704/UBND-KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cho phép trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học và tổ chức tổng kết năm học 2020-2021