Saturday, 04/07/2020 - 00:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phạm Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0989680157
  • Email:
   phamthilieu@cantho.edu.vn
 • Trần Phước Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên, Chủ tịch công đoàn cơ quan
  • Điện thoại:
   0919191590
  • Email:
   tranphuocchien_cd@cantho.edu.vn
 • Pham Duy Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ ngôn ngữ học
  • Điện thoại:
   0939484272
  • Email:
   phamduycong@cantho.edu.vn