Saturday, 04/07/2020 - 00:21|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phạm Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0989680157
  • Email:
   phamthilieu@cantho.edu.vn
 • Huỳnh Văn Hoạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0939187888
  • Email:
   huynhvanhoach@cantho.edu.vn
 • Trần Phước Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên, Chủ tịch công đoàn cơ quan
  • Điện thoại:
   0919191590
  • Email:
   tranphuocchien_cd@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0932816085
  • Email:
   nt_hue@cantho.edu.vn
 • Pham Duy Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ ngôn ngữ học
  • Điện thoại:
   0939484272
  • Email:
   phamduycong@cantho.edu.vn
 • Đàm Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0939742505
  • Email:
   damthanhvu@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Thành Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974814727
  • Email:
   nguyenthanhvu@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Minh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0939313123
  • Email:
   nguyenminhthanh@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Huỳnh Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0909780488
  • Email:
   nguyenhuynhdat@cantho.edu.vn