Tuesday, 24/09/2019 - 02:58|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động không thuộc ngành giáo dục hoặc chính quyền địa phương tổ chức
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 2730/SGDĐT-GDTX về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và phòng chống thiên tai
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực