Thursday, 27/01/2022 - 21:37|
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 2730/SGDĐT-GDTX về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và phòng chống thiên tai
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động không thuộc ngành giáo dục hoặc chính quyền địa phương tổ chức
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực